Банките и бързите кредити

Конструирането на асортимента и определянето на профила на банката следователно се предхожда от определяне и анализ на системообразуващите отделната услуга компоненти. Тази процедура действува като коректив на бъдещите фактически разходи на банката в процеса по извършване на една или бързи кредити онлайн с лична карта без доказване на доход друга услуга. Съвсем естествено икономизирането на банковата дейност води до оптимизиране на бюджетния процес в рамките на институцията.
Компоненти на банковата услуга
Кои са конструиращите компоненти (елементи) на една банкова услуга? Те се вписват в две основни групи:
характерни белези на услугата от техническо естество:
– бързина
– достоверност (благонадеждност)
– удобство
– характерни белези на услугата от диспозитиВен характер:
Възможност за консултилтиране
– сортируемост
– символичност
– платежоспособност
Важно е да се знае, че първата група изразява необходимостта от усъвършенствуване на банковите услуги откъм тяхната техническа страна, напр. тяхното автоматизиране и онлайн кредити електронизиране. Компонентите от диспозитивен характер обаче се отнасят до личностния фактор в банковата дейност – респ. до някои измерения на компетентността на банковите служители.
Да вземем за пример белега сортируемост. Той се отнася до наличностите в национална или бързи кредити online чуждестранна валута и тяхното „сортиране“ – по количества, по валути, по срокове и размери за погасяване, съпоставяйки ги с условията на един или друг вид заем в международната търговия. С други думи услугата, т.е. кредитирането, се разглежда като дейност, чиито основни параметри (валути» суми, срокове, погашения и пр.) са предварително „сортирани“.
Белегът символичност пък показва как една, по принцип абстрактна банкова услуга, получава видимо представяне. Например съобщаването на сумите на средствата по кредит онлайн сметката на клиента изисква да се заплати такса. Последната намира място в специални документи – отчети, формуляри и т.н.
Признакът платежоспособност на свой ред се изяснява двустранно:
– с мерките по поддържането на собствената платежоспособност на банките;
– с необходимостта от разбиране на банковата платежоспособност през призмата на изискванията, които кредитната институция поставя към платежоспособността на своите клиенти-заемополучатели.
В практиката на някои страни с развиЮ универсално търговско банкерство (напр. Германия) се забелязва преход от универсално предлагане към предлагане на финансови услуги от онлайн кредит един общ финансиращ център. Под всеобщо финансово предлагане се разбира общото предлагане на финансови услуги от страна на финасовите посредници и ориентираният им асортимент особено към частните клиенти. Това са жилищно-спестовните каси, застрахователните предприятия, кредитните институции, вкл. инвестиционните компании.
Тези финансови посредници се конкурират, целейки да „раздвижат“ нарастващото и предизвикващо все по-голям интерес па,- рично имущество на частните собственици. Всъщност всеобщото финансиране предлага услуги „под един покрив“ предимно чрез методи на кръстосаните продажби (cross selling). Единният финансов център открива заеми онлайн и „покрива“ всички потребности, които възникват, развиват се и се променят в течението на един жизнен цикъл на обслужвания обект. Следователно търсещият услугите получава достатъчно систематизирани, цялостни „пакети“, които удовлетворяват неговите потребности за по-дълго време и което е по-важно – в по-голяма дълбочина и ширина (обхват).

Банковите услуги се представят като: същински, второстепенни и неутрални. Към първата група се отнасят: кредитирането, влоговите операции, сделките с ценни книжа, разплащанията и „кеш мениджмънтът“. Към второстепенните услуги пари на заем онлайн се отнасят: депозитните сделки, управлението на имущество и търговията с благородни метали. Към неутралните услуги се отнасят: посредничеството, консултациите, обработката на данни и пр.
Съществена е групата на финансовите услуги: акцептен кредит, сконтиране на полици, факторинг лизинг управление на инвестициите и пр. Такива услуги се извършват и с чуждестранни субекти.

Фирми дисконтиращи заплащането

Инвестиционните фирми започнаха да се конкурират помежду си за клиенти за кредити след 1 май . До този момент, всички фирми вземаха идентични заплащания (суми) за реализирането на сделки без оглед на това, дали инвеститорът сам е взел решение за своите сделки или инвестиционната фирма му е помагала при планирането на инвестициите.
След 1 май , заплащанията, вземани от най-сериозните клиенти спаднаха. Индивидуалните инвеститори трябваше и в бъдеще да плащат сравнително високи такси, в зависимост от проведените операции. Това състояние на нещата предизвика развитие на дисконтиращите фирми при реализирането на комисионните. Тези фирми рекламират своите услуги, като обещават дисконтно заплащане с 50 %, 75% или дори 90%. За да се постигне това и да се запази печалбата, тези фирми не реализират никакви инвестиционни съвети.
Маклерите на тези фирми имат постоянна заплата за разлика от агентите на фирми, предлагащи цяла гама от услуги, които получават заплащания от клиентите.
Използването на услугите на дисконтиращите фирми има за цел да намали разходите за сделката. Всичките решения се свеждат до индивидуални^ инвеститор. Нещата са ясни, намаляването на заплаща нето е малка утеха, ако решенията на инвеститорите не са правилни. Не трябва да забравяме също, че инвеститорите могат да преговарят за заплащанията на фирмите от инвестиционен тип без оглед на това, дали са фирми, предлагащи цяла гама от услуги или спадат към дисконтиращите заплащането.
Подобно на фирмите извършващи множество услуги, фирмите дисконтират заплащанията преди всичко за най-добрите си клиенти. Това е логично в смисъл, че всяка инвестиционна фирма понася разходи, непрекъснато обвързани с реализираните сделки, независимо дали ще купи 10 или 10.000 акции на дадено предприятие. Поради това, минималното заплащане за реализирането на сделки в дисконтиращи фирми е в границите на 50 лева.